Asbestkeuring

(inclusief en exclusief ergometrie)

 

Doel
Het arbeidsgezondheidskundig toezicht heeft een tweeledig doel:

 • Begeleiding van betreffende werknemers;
 • Het geven van adviezen aan de werknemer en de werkgever ter voorkoming van gezondheidsschade.

Aangetekend moet worden dat de mogelijkheden van medisch – diagnostisch onderzoek, om vroege stadia van kanker bij een werknemer te ontdekken, uitermate beperkt zijn.

Werkwijze
Toepassingsgebied
Werknemers die met carcinogene (asbest) stoffen werken. 

Periodiciteit

 • Voor aanvang van de eerste werkzaamheden waarbij blootstelling aan asbest boven het actieniveau mogelijk is;
 • Zolang de blootstelling voortduurt moeten de desbetreffende werknemers ten minste éénmaal per drie jaar opnieuw in de gelegenheid gesteld worden genoemd onderzoek te ondergaan;
 • Als de werknemer of de werkgever zelf hierom vraagt.
 • In bepaalde gevallen - afhankelijk van onder andere de blootstellingsduur en de blootstellingshoogte - kan het wenselijk zijn ook na definitieve stopzetting van de blootstelling het PMO - asbest voort te zetten.

 

Inhoud van dit onderzoek

 • Anamnese, mede op basis van de door de werknemer ingevulde vragenlijst;
 • Lichamelijk onderzoek;
 • Longfunctie onderzoek;
 • Bloedonderzoek (Ery, Hc, trombocyten, leucocyten + differentiatie, Gamma-GT, ASAT, ALAT)
 • Inspanningstest met ECG opname bij werkzaamheden onder fysiek zware omstandigheden (bijvoorbeeld dakdekker)
 • Op indicatie: verwijzing naar de curatieve sector;
 • Op indicatie: X-thorax;
 • Op indicatie, in overleg met een longarts: sputumonderzoek;
 • Advisering (anti-rook advisering);
 • Rapportage.

Werken onder fysiek zware omstandigheden
Het kan gewenst zijn voor projecten waarbij onder fysiek zwaar belastende omstandigheden moet worden gewerkt een inspanningstest t.b.v. conditiemeting te verrichten. De periodiciteit van het onderzoek bedraagt dan:

 • Tot 39-ste levensjaar: eens per 4 jaar;
 • Boven 40-ste levensjaar: eens per 2 jaar;
 • Boven 50-ste levensjaar eens per jaar.