Audiometrie

Doel

  • Vroege opsporing van voor lawaai gevoelige personen;
  • Vroegtijdige signalering van beginnende gehoorschade (de kans op en de mate van gehoorschade door lawaai is afhankelijk van het lawaai-expositieniveau, de expositietijd en de individuele gevoeligheid voor het ontstaan van gehoorschade door lawaai);
  • Voorlichting en instructie over het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen aan de hand van individuele audiometrieresultaten;

Het vervaardigen van groepsgegevens ter beoordeling van het schriftelijk gehoorbeschermingsprogramma. 

Werkwijze 

Toepassingsgebied
Zoals bedoeld in artikel 18 van de Arbowet (“De werkgever stelt de werknemer periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich mee brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”). Het onderzoek wordt uitgevoerd door een Arbodienst conform artikel 14 , derde lid van de Arbowet.

Periodiciteit van dit onderzoek 
Werknemers die blootgesteld worden aan een geluiddosisniveau van meer dan 80 dB(A) moeten in de gelegenheid gesteld worden 1 maal per 4 jaar een audiometrisch onderzoek te ondergaan.

De gewenste periodiciteit van audiometrisch onderzoek:

Geluidsexpositieniveau (dagdosis)
in dB(A)

Periodiciteit van het audiometrisch onderzoek 
(aantal jaren)

<80

Geen

 80 - 90

 4

 90 - 95

 2

 > 95

 minimaal 1

Op medische indicatie of om andere redenen kunnen de tijdstippen van het periodiek audiometrisch onderzoek worden vervroegd.