Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Inzet en functie van de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB).

De arbeidsmarkt van de bedrijfsgezondheidszorg staat al jaren onder druk. Er dreigt een tekort aan bedrijfsartsen door een aanzienlijke uitstroom als gevolg van pensionering waar te weinig instroom tegenover staat. Een oplossing hiervoor zou kunnen worden gevonden in taakdelegatie- en taakherschikking.

Op grond van wetgeving en (tuchtrechtelijke) jurisprudentie kunnen bedrijfsartsen taken delegeren, mits aan de volgende vijf kernvoorwaarden wordt voldaan:

1. De bedrijfsarts moet een opdracht aan de gedelegeerde verstrekken;

2. De bedrijfsarts moet daarbij zo nodig voldoende aanwijzingen geven;

3. De bedrijfsarts moet de bekwaamheid van de gedelegeerde hebben beoordeeld, waarbij deze laatste de eigen bekwaamheid als opdrachtnemer moet hebben beoordeeld;

4. De bedrijfsarts moet voorzien in adequaat toezicht en/of de mogelijkheid van tussenkomst;

5. De werknemer moet over de delegatie en de daarbij behorende verantwoordelijkheidsverdeling zijn geïnformeerd (met inbegrip van de mogelijkheid de bedrijfsarts (persoonlijk) te consulteren).

Om de effecten van het tekort aan Bedrijfsartsen zo goed mogelijk op te vangen, heeft WVM Bedrijfsartsen ervoor gekozen om gebruik te maken van taakdelegatie. Op deze wijze houdt de Bedrijfsarts meer tijd over voor complexe (medische) vraagstukken. De taakgedelegeerde is in dit geval de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB).

Onderstaand zijn de gedelegeerde taken en werkwijze van de POB uiteengezet.

Taken Praktijkondersteuner Bedrijfsarts in het algemeen

 • de bedrijfsarts ondersteunen op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid, onder andere door relevante medische vooronderzoeken te verrichten (denk aan bloeddruk of cholesterol meten, bloedprikken, etc.)
 • de NVAB-richtlijnen en STECR-werkwijzers toepassen in de Arbopraktijk
 • werknemers en werkgevers informeren en adviseren over alle aspecten rondom verzuim, sociale wetgeving, arbeidsongeschiktheid en ontslag
 • motiverende gesprekken voeren met werknemers over werkdruk, verzuim en re-integratie, waardoor zij hen weer in beweging krijgt
 • inschatten wanneer de inzet van de bedrijfsarts nodig of gewenst is
 • een zelfstandige bijdrage leveren aan vraagstukken rondom toenemende werkdruk, vergroten van de (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid

Praktijkondersteuner Bedrijfsarts bij WVM Bedrijfsartsen

 • BIG-geregistreerd Verpleegkundige
 • werkzaam als taakgedelegeerde in preventie, verzuimbegeleiding en duurzame inzetbaarheid
 • flexibel, samenwerken, luisteren
 • gewend om zelfstandig te werken, onder toezicht van de Bedrijfsarts
 • in staat om te bepalen wanneer inzet van de Bedrijfsarts noodzakelijk/wenselijk is
 • werkt middels Triage-Expert
 • minimaal 1 keer per week overleg met de Bedrijfsarts
 • samenwerken met grote en kleine opdrachtgevers
 • stelt arbeidsgeschiktheid voorop en niet arbeidsongeschiktheid
 • kijkt dus naar mogelijkheden in plaats van beperkingen,
 • is in staat het verzuim waar mogelijk te de-medicaliseren en spreekt medewerkers constructief aan op verzuimgedrag zonder medische oorzaak en verwijst terug naar de direct leidinggevende
 • werkt zowel op locatie van klant als op locatie WVM Bedrijfsartsen te Sittard
 • heeft aantoonbare kennis en ervaring o.a. met betrekking tot inhoudelijke verzuimthema’s als de samenhang tussen arbeid gebonden verzuim en psychosociale werkbelasting
 • heeft aantoonbare ervaring met samenwerking met andere deskundigen binnen het verzuimtraject
 • past binnen de cultuur van opdrachtgever. Dat wil zeggen, zij heeft kennis van de organisatiestructuur, functies, de inhoud van de functies en de organisatiecultuur of is in staat zich dit binnen 3 maanden eigen te maken
 • heeft een resultaatgerichte rol bij het begeleiden van verzuimende werknemers in relatie tot hun werk
 • is in staat helder, eenduidig en concreet in termen van arbeids(on)geschiktheid te communiceren naar zowel werkgever als ook werknemer, vanuit een rol als onafhankelijk adviseur

Werkwijze/Taken

 • Uiterlijk op de 3e dag van de ziekmelding wordt een telefonisch intakegesprek gevoerd
 • Telefonisch overleg voorafgaand aan dit gesprek indien gewenst
 • Werkhervattingsadvies (WHA) direct na elk telefonisch consult/spreekuur zowel voor werknemer als voor de werkgever
 • Hierin worden beperkingen aangeduid, leidinggevende en werknemer overleggen over welke werkzaamheden werknemer kan doen. Tevens vindt men hierin ook het advies mbt de vervolgactie en door wie deze uitgevoerd dient te worden (BA/POB/WG etc.)
 • Telefonisch overleg na spreekuur indien nodig
 • Voeren van 3 gesprekken: werknemer, leidinggevende, POB om samen tot een gedragen beleid te komen.
 • Bewaken en voorbereiden verplichtingen vanuit Wet verbetering Poortwachter (probleemanalyse, Plan van Aanpak etc)
 • Coachen leidinggevenden en medewerkers mbt verantwoordelijkheid nemen
 • Minimaal 1 keer per week overleg met de Bedrijfsarts
 • Deelname aan bespreking SMT
 • Open spreekuur verzorgen
x